Welcome

Welcome to Laboratory of Computer Science in Control and Management of the Department of Automatic Control and Robotics, AGH University of Science and Technology in Krakow.

If you need help in solving problems within our capabilities (projects, orders), please visit the offer.

If you want to develop your skills in the field of data analysis and IT applications in automation, we invite you to cooperation.

You can follow the news on Twitter.

Ogłoszenie - doktorat dla Ukrainy
Announcement - doctorate for Ukraine
Оголошення - АСПІРАНТУРА для України

Laboratorium Informatyki w Sterowaniu i Zarządzaniu Akademii Górniczo-Hutniczej serdecznie zaprasza obywatelki i obywateli Ukrainy do realizacji doktoratu w ramach szkoły doktorskiej AGH.

Zagadnienia obejmują

 • Statystyczną analizę danych i uczenie maszynowe (w szczególności w zakresie automatyki, produkcji itp)
 • Systemy sterowania i zarządzania produkcją
 • Metody Numeryczne i optymalizację w sterowaniu systemów, produkcji i logistyce

Szczegółowy temat doktoratu będzie ustalany indywidualnie i  może być realizowany w ramach dyscyplin “Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” lub “Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika”.

Preferowane umiejętności i doświadczenie :

 • wiedza w zakresie zastosowań matematyki (takich jak statystyka, metody numeryczne, optymalizacja),
 • dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego nie jest wymagana),
 • ukończone studia magisterskie, zwłaszcza kierunków ścisłych (matematyka, fizyka), inżynierskich (automatyka, informatyka, elektrotechnika) lub ekonomicznych (ale z dobrą znajomością statystyki)
 • Zainteresowanie tematami takimi jak:
  • analiza danych, w szczególności danych biznesowych,
  • data science (statystyka, uczenie maszynowe, eksploracja danych),
  • diagnostyka procesów,
  • modelowanie i optymalizacji procesów przemysłowych,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania w takich językach jak Python, Matlab lub R, oraz znajomość baz danych.

Oferujemy prowadzenie badań w dynamicznym i przyjaznym zespole oraz pomoc w załatwianiu spraw formalnych, miejsca w akademiku. Pracownik naszego zespołu mówi po ukraińsku, w razie potrzeby można poprosić o pomoc w tłumaczeniu.

Rekrutacja na studia doktoranckie rozpoczyna się w wakacje, ale potrzebny jest czas na ustalenie tematu i kwestii organizacyjnych.

Osoby przyjęte do szkoły doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie.

Kontakt: nataliia@agh.edu.pl

The Laboratory of Computer Science in Control and Management of the AGH University of Science and Technology cordially invites citizens of Ukraine to pursue their doctorate at the AGH University of Science and Technology doctoral school.

The scope includes:

 • Statistical data analysis and machine learning (in particular in the field of automation, production, etc.)
 • Production control and management systems
 • Numerical methods and optimization in system control, production and logistics

The detailed topic of the doctorate will be determined individually and may be carried out within the disciplines of “Technical Informatics and Telecommunications” or “Automation, Electrical Engineering and Electronics”.

Preferred skills and experience:

 • knowledge in the field of mathematics applications (such as statistics, numerical methods, optimization),
 • good command of the English language (knowledge of the Polish language is not required),
 • completed master’s studies, especially in science (mathematics, physics), engineering (automation, computer science, electrical engineering) or economics (but with a good knowledge of statistics)
 • Interest in topics such as:
  • data analysis, in particular business data,
  • data science (statistics, machine learning, data mining),
  • process diagnostics,
  • modeling and optimization of industrial processes,
 • an additional advantage will be the ability to program in languages ​​such as Python, Matlab or R, and knowledge of databases.

We offer research in a dynamic and friendly team as well as assistance in dealing with formal matters, places in the dormitory. A member of our team speaks Ukrainian, you can ask for help with translation if necessary.

Recruitment for doctoral studies starts during the summer holidays, but time is needed to determine the topic and organizational issues.

Persons admitted to the doctoral school receive a doctoral scholarship.

Contact: nataliia@agh.edu.pl

Лабораторія комп’ютерних наук у галузі контролю та управління Університету науки та технології AGH (пол. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica) запрошує громадян України продовжити навчання в  аспірантурі Університету науки та техніки AGH.

Пропонована тематика  включає:

 • Статистичний аналіз даних і машинне навчання (зокрема в області автоматизації, виробництва тощо),
 • Системи контролю та управління виробництвом,
 • Чисельні методи та оптимізація в системі управління, виробництва та логістики.

Детальна тема кандидатської дисертації визначається індивідуально і може здійснюватися в межах дисциплін «Технічна інформатика та телекомунікація» або «Автоматика, електроніка та електротехніка».

Очікуванні навички та досвід:

 • знання в області застосування математики (таких як статистика, чисельні методи, оптимізація),
 • добре володіння англійською мовою (знання польської мови не обов’язкове),
 • диплом магістра, особливо в галузі природничих (математика, фізика), інженерії (автоматика, інформатика, електротехніка) або економіки (але з хорошим знанням статистики)
 • Зацікавлення до таких тем, як:
 • аналіз даних, зокрема бізнес-даних,
 • наука про дані (статистика, машинне навчання, інтелектуальний аналіз даних),
 • діагностика процесів,
 • моделювання та оптимізація виробничих процесів.
 • додатковою перевагою буде можливість програмування в таких мовах, як Python, Matlab або R, і знання баз даних.

Ми пропонуємо дослідження в динамічній та дружній команді, а також допомогу у вирішенні офіційних питань, місця в гуртожитку. Співробітник нашої команди розмовляє українською, у разі виникнення проблем Ви можете звернутися за допомогою з перекладом.

Набір до аспірантури починається під час літніх канікул, але потрібен час для визначення теми та організаційних питань.

Особи, які зараховані до аспірантури, отримують стипендію для аспірантів.

контакт: nataliia@agh.edu.pl

Team
Head of the Laboratory
Prof Jerzy Baranowski

Team
Prof Edyta Kucharska
Phd Marta Kraszewska
PhD Katarzyna Grobler-Dębska
PhD Waldemar Bauer
MSc Adrian Dudek
MSc Rafał Mularczyk
MSc Daniel Dworak
MSc Kazimierz Kawa
MSc Jan Kapusta
MSc Bartłomiej Gawęda
Kacper Jarzyna
MSc Anna Jarosz

Research

Data analysis methods in automatics and manufacturing

This area covers very wide applications of data analysis in the issues of estimation, classification and prediction. Specific areas of application include, but are not limited to, process and device diagnostics, fault prediction, load prediction, phenomena prediction or condition-based maintenance. The methods used in the research are mainly based on Bayesian statistics and selected areas of machine learning.

In this field, work is carried out on data processing, construction of classifiers and detection of events in time series.

Manufacturing control and management systems

In this field, research is conducted in two main areas. The first is the development of ERP software in the field of data science. Extending the functionality of such systems with analytical and predictive tools gives the possibilities of wide applications and significant benefits. The second area is the optimal control of the production process. This issue is related to the problem of optimal control. We work on the development of effective computational methods to optimize real manufacturing problems that may include unexpected disturbances and non-deterministic faults.

Numerical methods in system control

Our teamwork on effective numerical methods addressed to the problem of implementing methods and control algorithms and signal processing on various hardware platforms. The issues of approximation and implementation in real-time of filters and regulators with characteristics of incomplete order systems are considered. We develop algorithms and design methods to provide increased control system robustness.

Offer

Data analysis, machine learning and optimization

In the era of access to large amounts of data, adequate data treatment and analysis are necessary. Modern statistical methods allow for effective inference and prediction based on available information. A wide range of works related to data processing of various types is offered. Research in this area is carried out by the Information Technology Laboratory in Control and Management, headed by professor  Jerzy Baranowski.

We propose::

 • data analysis for scientific research purposes,
 • statistical process diagnostics,
 • development of statistical models of processes various types,
 • pattern classification and recognition methods,
 • prediction methods based on time series analysis with the use of expert knowledge,
 • diagnostic and prediction of faults,
 • optimization and control of discrete processes, in particular manufacturing.

Application:

The issues under consideration are fully within the scope of Industry 4.0, offering extensive support for many issues of modern production. The proposed works also apply in the areas of research, development and implementation of new products or installations.

Cooperation

The Information Technology Laboratory in Control and Management is looking for people willing to cooperate in the field of scientific research, implementation of scientific-covered projects and educational work.

Preferred skills and experience:

 • graduates in automation and robotics, computer science, mathematics or related fields,
 • knowledge of mathematics applications (such as numerical methods, statistics, optimization)
 • willingness to develop in directions such as:
  • data science (statistics, machine learning, data mining),
  • data analysis in management
  • process diagnostics,
  • modelling and optimization of industrial processes,
 • willingness to participate in research and development projects and industrial orders,
 • good knowledge of the English language,
 • knowledge of environments such as Python, Matlab, R, PostgreSQL, MySQL will be an additional advantage.

Terms of cooperation to be agreed (contact jb (at) agh.edu.pl)